Beëdigde vertalingen


Een beëdigd vertaler is een vertaler die voor een bepaalde talencombinatie bij een van de Nederlandse rechtbanken beëdigd is en die is ingeschreven in het Register beëdigde tolken en vertalers (Rbtv). Hiervoor moet een vertaler voldoen aan allerlei wettelijke eisen ten aanzien van opleiding en permanente educatie en van onbesproken gedrag zijn. Dit is geregeld bij de Wet beëdigde tolken en vertalers. Op 1 januari 2009 is deze wet in werking getreden waarbij het Register Beëdigde Tolken en Vertalers in het leven is geroepen.

Door deze beëdiging mogen vertalers documenten met een officiële of juridische status vertalen. Denk bijvoorbeeld aan akten, certificaten, verklaringen, diploma’s of uittreksels uit het handelsregister. Door de verklaring van de beëdigde vertaler krijgt het document rechtswaarde in het buitenland en wordt de vertaling aldaar erkend. Echter, dat maakt een document nog niet legaal in een ander land. Hiervoor is het proces dat legalisatie heet nodig. Er is een verkorte en een uitgebreide legalisatieprocedure. Bij de verkorte procedure kan volstaan worden met een apostille, indien het land waarvoor het document is bestemd, is aangesloten bij het Apostilleverdrag. Is dat niet het geval, dan treedt de uitgebreide procedure in werking. Op de site van de rijksoverheid (https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/legalisatie-van-documenten) kunt u vinden welke procedure op uw document van toepassing is. Indien u dit wenst, kunnen wij de apostille of legalisatie voor u verzorgen.